Оценяване

Оценяването на курса ще бъде посредством два теста, курсов проект, и домашни работи. Те ще носят точки, както следва:

Тестове: 30 точки
Курсов проект: 40 точки
Домашни работи: 30 точки

Оценки:
35-44 - Среден
45-54 - Добър
55-64 - Много добър
65-100 - Отличен

Тестовете
Ще направим два теста по 15 теоретически въпроса върху двете половини на материала. Въпросите ще са от стандартен тип, целящ да провери доколко студентът разбира от материята, като прилага мислене и комбиниране на наученото. Не изискват дословно наизустяване на материала. Дати за тестовете ще бъдат определени в хода на курса

Курсовите проекти
Курсовите проект ще бъдат зададени след приключване на последните семинари и ще са зададени индивидуално за студент (или група студенти, за по-сложните проекти, които изискват повече писане и разработка). Заданията ще са да се разшири способността на raytracer-а в някаква област. Пример за такова задание: рейтрейсърът ще поддържа проследяване на лъчите при пречупване през прозрачни материи като стъкло и течности; заданието може да бъде да се добави способност да се симулират и полу-прозрачни течности като вино или чай например. Курсовите проекти ще имат защити, на които студентът (или групата студенти) ще отговарят на въпроса по кода си и ще демонстрират свой research в областта на заданието, ако е имало нужда от такъв

Домашните работи
След първите няколко уводни семинара, ще бъдат задавани малки задачки "по желание". Подобно на курсовите проекти, те ще са за добавяне на някаква проста допълнителна функционалност към учебния рейтрейсър. Например, след Тема4 "Пресичане с равнини и кълбета", примерни задачки за домашни са да се реализира пресичане на лъч с цилиндър, конус, куб и пр. Всяка задачка ще дава 5-10 точки в зависимост от сложността си. Домашните работи ще имат краен срок (обикновено, до следващия семинар).

Домашните работи са незадължителни - отлична оценка може да се събере и само с курсов проект + добри точки от тестовете.

Максимуми на ДР и курсовите проекти
Един решителен студент би могъл да изреши всички достъпни за него домашни, и с това да натрупа над 30 точки. В такъв случай във финалната му оценка ще му се зачетат 30 точки, независимо колко реално има. По същия начин максималният брой точки от курсови проекти е 40.