Subdivision

Да се реализира subdivision на триъгълни мрежи чрез алгоритъма на Loop. Броя на subdivision стъпките да може да се задава като property на Mesh обекта.

Направете сцена, която демонстрира няколко subdivision обекти.

За правилна имплементация за затворени mesh-ове се присъждат 20 т.

Бонус 10 т ако модифицирате алгоритъма да запазва позицията на edge-ове които са крайни при отворени mesh-ове. Т.е. ако имате квадрат лежащ в равнина, моделиран с 8 тригълника, след subdivision квадратът да запазва площта и размера си.