Link грешки: __imp___CrtDbgReportW

Възможно е с Visual Studio 2008 да ви изскочат следните проблеми при компилиране на последната ревизия на проекта:

main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol __imp___CrtDbgReportW referenced in function "public: struct Node * & __thiscall std::vector >::operator[](unsigned int)" (??A?$vector@PAUNode@@V?$allocator@PAUNode@@@std@@@std@@QAEAAPAUNode@@I@Z)
mesh.obj : error LNK2001: unresolved external symbol __imp___CrtDbgReportW
scene.obj : error LNK2001: unresolved external symbol __imp___CrtDbgReportW
shading.obj : error LNK2001: unresolved external symbol __imp___CrtDbgReportW

Решенията са две:

  1. Изберете да компилирате в Release, вместо в Debug
  2. Ако Debug-а все пак ви трябва, идете в Project->fmiray proerties...->C/C++->Code Generation и сменете Runtime Library на "Multi-threaded debug DLL (/MDd)". След рекомпилация, трябва проблемите да изчезнат