Surface of Revolution

Да се реализират surface-of-revolution (SOR) обекти.

Задава се 2D крива по някакъв начин, и след което, пресичането е чрез уравнения (квадратни или кубични).

Ако кривата е зададена като поредица от 2D точки и прави сегменти между тях, присъждаме 20 точки.

Ако кривата се задава като кубичен сплайн, присъждаме 30 точки.

Направете сцена с поне няколко такива модела.