Animation + motion blur

Да се реализира рендериране на кадър със замазване, причинено от движение.

Задачата изисква да можете да зададете сцената в две точки от времето.
Базовата задача е да добавите, към трансформацията на всички Nodes, свойство translate2, което да указва "крайната" транслация на обекта в края на кадъра. Старото translate указва началната транслация. Кадърът се приема, че отнема някакво време, през което въпросният Node се придвижва линейно от началната транслация до крайната.
При рендериране, за всеки пиксел, направете Монте-Карло семплиране, като генерираните от камерата лъчи им задавайте случаен параметър t (t в [0..1]), който да указва "времето", в което е пуснат лъча. После при трасирането трябва да смятате междинната транслация на Node-овете между translate и translate2, спрямо този параметър t.

Тази базова задача носи 25 точки.
За 40 точки реализирайте също rotate2 и scale2 параметри.
Интерполацията между две ротации правете чрез кватерниони.
Интерполацията между скалиранията може да правите линейно.

Примери: